arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Pestprotocol

 

Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid (Beginsel 6 van de universele verklaring van de rechten van het kind)

Wat is pesten?

Een definitie van pesten luidt: het systematisch psychisch en/of fysiek mishandelen van één of meer klasgenoten, die niet in staat zijn zichzelf te verdedigen

Wat is een pestprotocol?

Een pestprotocol is een aantal afspraken over het tegengaan van pesten. Afspraken tussen de school, de kinderen en de ouders.

De basis voor die afspraken zijn 2 regels:
1. wij pesten niet
2. wij accepteren niet dat er gepest wordt.

Bij pesten is iets anders aan de hand dan een enkel plagerijtje. Bij plagen is sprake van een incident(je), zijn er gelijke machtsverhoudingen, kan de geplaagde zich verdedigen en loopt geen blijvende psychische of fysieke schade op.
Elk kind wordt wel eens geplaagd, maar wie gepest wordt is altijd het slachtoffer, altijd de verliezer. Wie gepest wordt vindt altijd de anderen tegenover zich.

Pesten is een vorm van mishandeling

Waarom vraagt de Kameleon aandacht voor pesten?

Wij willen kinderen een veilig schoolklimaat bieden, waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen een goede prettige werksfeer in de klas door duidelijke afspraken te maken met kinderen.
Een deel van die afspraken is schoolgebonden, een deel is klasgebonden. Eén van die afspraken is dat kinderen elkaar respecteren en in hun waarde laten. Meestal lukt dat goed, maar in een enkel geval wordt een kind systematisch door anderen genegeerd of gepest. Dan komt een kind zodanig in de knel, dat pedagogische maatregelen van de leerkracht of van de school niet meer volstaan. In dat geval moeten we onder ogen zien dat er een ernstig probleem is. Niet alleen voor de leerkracht en het gepeste kind, dat door het pesten beschadigd wordt, maar het probleem geldt ook voor de pester(s), de klas en de betrokken ouders. Een schoolklimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. In een klas waarin gepest wordt, kan iedereen slachtoffer zijn.

Het pestprotocol

1. Wij pesten niet
2. Wij accepteren niet dat er gepest wordt
3. Er zijn duidelijke sancties afgesproken wanneer er sprake is van pesten
4. Leerlingen en ouders zijn bekend met het pestprotocol en de sancties.

De tweede regel richt zich nadrukkelijk op leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk.
Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid bij het tegengaan van pesten.
Die eigen verantwoordelijkheid wordt in dit protocol geconcretiseerd door af te spreken welke
stappen er gezet moeten worden als er sprake is van pesten.

De leerlingen

1. Als kinderen merken dat er gepest wordt, of dat zij zelf gepest worden, vertellen zij dit aan de leerkracht en/of ouders.

De leerkracht – de klas

1. De leerkracht bespreekt elk pestprobleem met de betrokken leerling(en): het gepeste kind en de pester. Deze gesprekken hebben als doel inzicht te krijgen in de situatie.
2. De leerkracht bespreekt het probleem in de groep, tenzij er dringende redenen zijn om daarvan af te zien. De leerkracht neemt in dit gesprek duidelijk stelling tegen het pestgedrag.
3. De leerkracht meldt zich regelmatig herhalend een pestprobleem bij het zorgteam en brengt verslag uit van de gesprekken die hij heeft gevoerd. Samen proberen zij tot een oplossing te komen.
4. De afgesproken passende sancties worden door de leerkracht direct en duidelijk toegepast.
5. Bij een pestprobleem kiest de leerkracht, zonodig in overleg met het zorgteam een vorm van begeleiding voor de gepeste leerling en de pestende leerling. Eventueel kan contact opgenomen worden met externe deskundigen.

De leerkracht – de ouders

1. De leerkracht heeft een gesprek met de ouders van het gepeste kind.
2. De leerkracht heeft een gesprek met de ouders van het pestende kind.
3. In deze gesprekken worden de ouders op de hoogte gebracht van het probleem en probeert de leerkracht meer inzicht te krijgen in de situatie.
4. In overleg met het zorgteam wordt besloten of de overige ouders geïnformeerd worden over het probleem.
5. In een vervolggesprek met de ouders van de direct betrokken leerling wordt een plan van aanpak besproken.

Ouders van het gepeste kind

1. Als ouders de indruk hebben dat hun kind gepest wordt, nemen zij het probleem serieus.
2. De ouders luisteren zo objectief mogelijk naar de verhalen van hun kind, maar nemen stelling tegen het pesten.
3. De ouders nemen contact op met de groepsleerkracht, stellen hem op de hoogte en luisteren naar zijn verhaal.
4. Indien er sprake is van een ernstige pestsituatie, stellen ouders zich terughoudend op in het zelf oplossen van de problemen in rechtstreeks contact met de betrokken ouders en hun kinderen.
5. De ouders verlenen hun medewerking aan een door de leerkracht voorgesteld overleg.

Ouders van het pestende kind

1. Als de ouders ter ore komt dat hun kind pest, nemen zij het probleem serieus.
2. De ouders luisteren zo objectief mogelijk naar de verhalen van hun kind, maar nemen stelling tegen het pesten.
3. De ouders geven hun bevindingen door aan de groepsleerkracht en werken mee aan het plan van aanpak dat door de leerkracht wordt voorgelegd.

Ouders van de meelopers

1. Als de ouders horen over het pestgedrag nemen ze het probleem serieus.
2. De ouders luisteren zo objectief mogelijk naar de verhalen van hun kind en proberen inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem.
3. De ouders nemen stelling tegen het pesten.
4. De ouders geven in overleg hun bevindingen door aan de groepsleerkracht.

Voor alle betrokken ouders geldt:

de ouders nemen contact op met de groepsleerkracht. Als zij zich om welke reden dan ook niet willen wenden tot de groepsleerkracht, dan nemen zij contact op met de directie.